Zapytanie Cenowe

ZAPYTANIE CENOWE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w

Myślenicach zaprasza do złożenia ofert na: adaptacje pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego

Domu Samopomocy w budynku SP 4 w Myślenicach ul. Zdrojowa 14

1. Przedmiot zamówienia: adaptacja lokalu na potrzeby ŚDS wg załączonego

kosztorysu

2 Termin realizacji zamówienia: 26.06.2017 – 21.07.2017

3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

a. Cena -100 %

Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:

Cena oferty najtańszej

Liczba punktów = ——————————- x 100

Cena oferty badanej

5. Sposób przygotowania oferty:

a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej

b) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

c) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

d) oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione.

e) oferta musi zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 6,

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

a) formularz oferty cenowej wg załączonego do niniejszego pisma wzoru,

b) załączonego kosztorysu,

c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność

z oryginałem*

d) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem (przy robotach budowlanych),*

* niepotrzebne skreślić lub odpowiednio uzupełnić w zależności od charakteru zamówienia

7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

W cenę należy wliczyć:

a) wartość wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług,

c) wszelkie opłaty i koszty niezbędne do realizacji zamówienia

Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadać wszystkim postawionym wymogom, będzie zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz uzyska najwyższą ocenę w ustalonym kryterium.

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2017 do godz. 12.00. w siedzibie Zamawiającego – tj Myślenice, ul. Zdrojowa 119,

b) ofertę można również złożyć faksem na nr 12 452 44 15, pocztą na adres Zamawiającego lub

emailem psouu@myslenice.net.pl

c) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez rozpatrzenia.

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania,

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:

Paweł kaniowski, tel. 606 163 397 faks 12 452 44 15 e-mail pawel.karniowski@psoni.org.pl

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze oferty najkorzystniejszej wybrany Wykonawca podpisze umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej.

W załączniku wszystkie dokumenty

    Dostępność