Odddział Wczesnego Wspomagania

Co to jest WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Dla Kogo?

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzone są od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka

Kto zajmuję się WWR?

Wczesne wspomaganie realizuje w warunkach polskich oświata na bazie regulacji rozporządzeń do ustawy o systemie oświaty przez publiczne lub niepubliczne poradnie, przedszkola, szkoły lub ośrodki. Muszą one dysponować środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. W szczególnych przypadkach wspomaganie może odbywać się też w domu chorego dziecka.

Na czym polega Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. Wczesne wspomaganie to dodatkowa pomoc dla dziecka, która nie wyklucza jego udziału w wychowaniu przedszkolnym.

Na czym polega pomoc rodzinie dziecka?

Rodzina może liczyć na rzetelną wiedzę i informację o chorobie lub problemach dziecka. Pomoc w rozpoznawaniu jego zachowań i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania. Rodzice otrzymują instruktaż i porady w zakresie pracy z dzieckiem. Udzielana jest również pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z nim odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Jakie akty prawne regulują wczesne wspomaganie rozwoju?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133), które utraciło moc z dniem 1 września 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827).

Jakie są warunki przyjęcia?

– Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
– Dodatkowym dokumentem, wydawanym przez komisję lekarska, jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
– Oprócz powyższych, skierowanie od lekarza specjalisty, np: neurologa, lekarza rehabilitacji
Należy zaznaczyć, iż oferowana pomoc jest bezpłatna.

O czym warto pamiętać?

Zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka wydaje Komisja lekarska. W przypadku upośledzenia rozwoju umysłowego taką osobą jest psycholog, pracujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Jakie są zasady zajęć WWR?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są one prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia te mogą być prowadzone w grupach liczących  2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Kto pracuje w WWR?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, gdzie będzie się ono odbywało. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi  o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
– pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi) lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi).
– psycholog
– logopeda, neurologopeda
– inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadania zespołu WWR

Do zadań zespołu należy w szczególności:
– ustalenie diagnozy funkcjonalnej dziecka:
– ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
– nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosowanie do jego potrzeb;
– opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
– analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, albo upoważniony przez niego nauczyciel.
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 

Myślenice 32-400

ul. Zdrojowa 119 

Otrzymasz niezbędną informację.

Dyrektor mgr Angelika Jaśkowiec – 663 – 482 – 367