Odddział Wczesnego Wspomagania

W OREW – ie w Myślenicach prowadzone są bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju skierowane są do dzieci posiadających
opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka wydaną przez rejonową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

Zajęcia skierowane są zarówno do dziecka jak i jego rodziny, ponieważ powołany do pracy zespół specjalistów współpracuje bezpośrednio z dzieckiem jak i przekazuje rodzicom zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, prowadzi instruktaże i konsultacje, oraz w razie potrzeby współpracuje z przedszkolami lub innymi specjalistami/instytucjami współpracującymi z dzieckiem poza placówką.  

Zajęcia prowadzone z dzieckiem przydziela Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju na podstawie zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Na przestrzeni czasu rodzaj i ilość zajęć może ulec zmianie.

Dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu.
Zajęcia przysługują dzieciom  od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

W naszej placówce w ramach WWRD prowadzone są zajęcia:

– zajęcia z psychologiem – diagnoza psychologiczna, konsultacje psychologiczne

– zajęcia z logopedą /neurologopedą – diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczne

– zajęcia z oligofrenopedagogiem

– terapia ręki

– zajęcia EEG biofeedback

– Integracja Sensoryczna

– zajęcia z surdopedagogiem (specjalista od zaburzeń słuchu)

– zajęcia z tyflopedagogiem (specjlaista od zaburzeń wzroku)

– fizjoterapia

– zajęcia grupowe (grupy 2 – 3 osobowe) – w tej chwili funkcjonują grupy rozwijające funkcjonowanie społeczno – emocjonalne, grupy dla dzieci z ubytkiem słuchu oraz grupy ogólnorozwojowe

– w przygotowaniu znajduje się terapia metodą Treningu Słuchowego Johansena

 

Aby skorzystać z zajęć WWRD w naszej placówce Rodzic składa w sekretariacie wniosek 
o przyjęcie dziecka na zajęcia WWRD, dostarcza aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez właściwą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dostarcza aktualną dokumentację medyczną i inną specjalistyczną dziecka, zapoznaje się z Regulaminem prowadzenia zajęć (oraz procedurami prowadzenia zajęć
w warunkach epidemii COVID – 19) oraz dokumentacją wewnętrzną.

Dzieci przyjmowane są w zależności od liczby wolnych miejsc lub dostępności specjalistów.

W wypadku braku wolnych miejsc istnieje możliwość wpisania się na listę oczekujących.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem:

12 452 44 15

    Dostępność