Cele OREW

Podstawowym celem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach jest kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc: rehabilitacyjna, medyczna, edukacyjna, terapeutyczna, psychologiczna i logopedyczna umożliwiająca:
 • Poprawę rozwoju psychoruchowego i społecznego wychowanków
 • Poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia
 • Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (wzbudzanie motywacji do podejmowania kontaktów społecznych i działania, eliminowanie lęków i napięć)
 • Rozwój zainteresowania ludźmi, nawiązywania więzi społecznych oraz komunikacji
 • Rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk
 • i procesów w nim zachodzących
 • Rozwój procesów poznawczych: myślenia, pamięci, uwagi
 • Rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach
 • Osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej
 • Rozwój umiejętności współżycia w grupie
 • Pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej
Podejmujemy ścisłą współpracę z rodziną dzieci i młodzieży będącej podopiecznymi naszego ośrodka, w celu:
 • Poprawy rozumienia i zaspokajania przez rodziców potrzeb rozwojowych dziecka
 • Współdziałania rodziców i terapeutów w procesie terapeutycznym
 • Poprawienia radzenia sobie rodziny i poszczególnych jej członków ze stresem i trudną sytuacją życiową
 • Zapewnienia rodzicom wsparcia

  Dostępność