PSONImaMOC

Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach realizuje trzyletni projekt pn. PSONImaMOC”

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Nazwa zadania: „PSONImaMOC” , zgodnie z Umową Nr 102/PROO/1a/2023

Kwota dofinansowania

358 000,00
Kwota dofinansowania

358 000,00

Okres realizacji: 1.07.2023r – 31.12.2025r.

Celem realizacja Programu PROO jest rozwój naszej organizacji w różnych aspektach (inwestycyjnym, strategicznym, osobowym i finansowym).

W ramach Programu planujemy zastępujące działania:

1. Przygotowanie Strategii Rozwoju 2023-2028:
Podniesiemy skuteczność działań dzięki zaktualizowanym planom działania. Zwiększymy  potencjał PSONI Koło w Myślenicach do sprawnego działania i zarządzania organizacją.

Spotkania strategiczne: dedykowane Zarządowi, zespołowi projektu oraz członkom i członkiniom organizacji pozwolą na integrację w zespole PSONI w Myślenicach, partycypacyjne wypracowanie postulatów do strategii, dokumentów i procedur, które mają być opracowane bądź aktualizowane, a w dalszej kolejności wdrażane, przyczynią się do większego zaangażowania członków zespołu w działania bieżące i strategiczne

2. Opracowanie Strategii Fundraisingowej:
Podniesiemy efektywność dotychczasowych działań fundraisingowych,
zmienimy je z akcyjnych na stałe  oraz wykorzystamy  inne narzędzia fundraisingowe założone w strategii fundraisingowej

3. Wizyta studyjna: odegra bardzo istotną rolę w przygotowaniu Strategii.

Wizyta w organizacji prowadzącej działalność na wielu polach – będąca liderem w tworzeniu systemu wsparcia pokaże naszemu zespołowi jakie są praktyczne rozwiązania i możliwości. Na etapie tworzenia Strategii ta wiedza pozwoli dobrać adekwatne sposoby wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Wymiana doświadczeń pozwoli na lepsze dopasowanie naszych usług do potrzeb środowiska. Pozwoli na śmiałe lobbowanie za wprowadzaniem określonych usług czy rozwiązań na naszym terenie w lokalnym samorządzie (jako naocznie sprawdzonych – że działają , i że „da się”).

4. Projekt budowlany nowego budynku (składający się 3 projektów branżowych)

Sfinansowanie projektu budowalnego nowego budynku ze środków PROO pozwoli nam na podjęcie kolejnych działań takich jak: ubieganie się środki finansowe na budowę, prowadzenie skutecznych kampanii fundraisingowych, a ostatecznie realizację inwestycji. (Bez wątpienia o wiele łatwiej to zrobić mając w ręku konkret jakim jest projekt architektoniczny i wizualizacja nowego miejsca.)

Realizacja inwestycji – wybudowanie nowego budynku pozwoli nam na zwiększenie liczby osób, które będziemy obejmowali wsparciem, zwiększy komfort pobytu dla uczestników i pracy dla kadry. Pozwoli na wprowadzanie nowych form wsparcia jak treningi mieszkaniowe czy opieka interwencyjna. Pozwoli nam na rozwój zarówno w wymiarze instytucjonalnym jak i misyjnym. Będzie w pełni przystosowany do potrzeb

5. Wzmocnienie wizerunku Stowarzyszenia poprzez działania informacyjne, promocyjne i integracyjne.

Wzmocnienie wizerunku możliwi nam skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych, dotarcie do osób potrzebujących, zaspokojenie potrzeb wspólnotowych i integracyjnych

6. Podniesienie jakości działań merytorycznych

poprzez podnoszenie kwalifikacji pracującej kadry, wprowadzanie nowych (specjalistycznych) metod pracy, które mają służyć lepszemu świadczeniu usług

7. Wzmocnienie i integracja rodziców / opiekunów

Zwiększenie kompetencji i samooceny rodziców, zwiększanie integracji pomiędzy uczestnikami poprzez spotkania integracyjne oraz szkolenia.

Po zakończeniu realizacji programu PROO nasza organizacja będzie dobrze przygotowana do dalszego działania i pozyskiwania środków finansowych.

Długoterminowym celem fundraisingowym do którego chcielibyśmy dążyć to stworzenie kapitału żelaznego, dzięki któremu moglibyśmy uzyskać większą niezależność finansową i prowadzenie długoterminowej zaplanowanej polityki finansowej, co przełoży się na zapewnienie stabilności zarówno beneficjentom naszej organizacji, jak i jej pracownikom.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać w Biurze Zazrądu – nr telefonu : + 12 452 44 15

    Dostępność