Podstawowe informacje

Informacja o Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym:
27.09.2003 – Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie Uchwałą nr 33 powołuje Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.
14.11.2003 – następuje rejestracja Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Starostwie Powiatowym i wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
01.01.2004 – liczba dzieci rozpoczynających obowiązek szkolny i obowiązek nauki – 18 wychowanków.
02.02.2004 – pierwsze posiedzenie Zespołu Terapeutycznego – po rozpatrzeniu dokumentacji złożonej przez dyrektora szkoły oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 22 podopiecznych zostaje przyjętych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Zespół ten postanawia przygotować IPET-y (indywidualny program edukacyjno terapeutyczny) i przedstawić je rodzicom celem akceptacji (w liczbie 4 specjalistów).
czerwiec 2004 – liczba personelu zwiększa się o 1 rehabilitanta i 2 terapeutów.

DSC09048

07.12.2013 – uroczyste otwarcie nowej siedziby ośrodka <<<<GALERIA>>>>
Liczba wychowanków w poszczególnych latach:
2005/06 – 33 wychowanków – 3 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2006/07 – 41 wychowanków – 8 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2007/08 – 50 wychowanków – 13 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2008/09 – 62 wychowanków – 37 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2009/10 – 85 wychowanków – 31 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2010/11 – 79 wychowanków – 70 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2011/12 – 83 wychowanków – 62 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
2012/13 – 88 wychowanków – 75 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania
Misja Ośrodka: dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia i podopiecznego niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie
Działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego opiera się o Statut zatwierdzony w 2010 roku.
W myśl statutu Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Myślenicach jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach.
Ośrodek powołany jest w drodze uchwały Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na pisemny wniosek Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma siedzibę w Myślenicach przy ul.Zdrojowa 119
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Myślenicach działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
 4. statut Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.

W OREW–ie każde z dzieci objęte jest Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym, wedle którego uczestniczy w zajęciach edukacyjnych oraz specjalistycznych z zakresu:

 • Rehabilitacji i fizjoterapii
 • Psychologii
 • Logopedii
 • Kynoterapii
 • Hipoterapii
 • Terapii zajęciowej

Wszyscy podopieczni uczestniczą w terapii zajęciowej z zakresu: samoobsługi oraz arteterapii.

Nasi podopieczni korzystają z bezpłatnych konsultacji neurologicznych, psychiatrycznych oraz rehabilitacyjnych.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa przeszkolony, w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej, zespół terapeutyczny oraz wykwalifikowane pielęgniarki. Pielęgniarki dbają o dobre samopoczucie dzieci, podają niezbędne leki oraz pomagają w prowadzeniu zajęć grupowych.

Łącznie w Ośrodku pracuje 106 osób w tym:

7 – rehabilitantów

5 – psychologów

5 – logopedów w tym 2 neurologopedów

45 – oligofrenopedagogów

24 – pomoce nauczyciela/opiekunowie

20 – pozostali pracownicy (księgowość, kierowcy, pracownicy biurowi, sprzątaczki)

W chwili obecnej do naszego ośrodka uczęszcza 163 dzieci, w tym:

 • 88 dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • 50 dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami.
 • 42 dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

stan na 31.09.2020

  Dostępność