Warunki przyjęcia – Rekrutacja

Dzieci przyjmowane są do OREW – u na podstawie:
  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami
  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dziecku w wieku przedszkolnym lub w wieku 6 lat
  • Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • Skierowania od lekarza, które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej – skierowanie od lekarza specjalisty, np. neurologa, lub lekarza pediatry

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnej woli rodziców. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka (o zgodę występują rodzice).

    Dostępność