Podstawowe informacje

O nas:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom” jest placówką pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, często ze sprzężoną niepełnosprawnością.

ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Dobór wsparcia oraz sposób jego realizacji uzależniony jest od potrzeb i możliwości uczestników i szczegółowo określony w indywidualnych planach postępowania wspierająco – aktywizującego.

Celem prowadzonych działań jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin.

ŚDS dysponuje 28 miejscami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zadania z zakresu terapii zajęciowej, treningów funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problemami, psychoterapii, diagnozy i poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego, aktywizacji społeczno – kulturalnej – realizuje młody, kreatywny i profesjonalny zespół.

Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy należy:

1. Złożyć podanie o przyjęcie do ŚDS do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania klienta. Podanie powinno być podpisane przez użytkownika lub – za zgodą użytkownika – jego przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna

Do podania należy dołączyć:

– zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych, 

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 

– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów pracownik socjalny sporządza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby chętnej.

Do wywiadu potrzebne są następujące dokumenty (wnioskodawcy – osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, wnioskodawcy i członków rodziny – osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe):

 • Oświadczenie o liczbie osób wspólnie zamieszkujących

 • Oświadczenie o stanie majątkowym 

 • Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 • Zaświadczenia potwierdzające dochody (np. zaświadczenie z pracy)

 • Zaświadczenia ze szkół, studiów

 • Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

 • Zaświadczenia z GOPS, MOPS o pobieranych świadczeniach

 • Informacja o opłacaniu składek (KRUS)

 • Zaświadczenia o pobieraniu rent/emerytur, decyzje o waloryzacji

3. Dokumentacja zostaje przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy.

4. Pracownicy ŚDS przed przyjęciem do Domu zapoznają uczestników oraz ich opiekunów z zasadami funkcjonowania, regulaminami i inną niezbędną dokumentacją.

5. Skierowanie do domu następuje początkowo na czas określony (nie dłuższy niż trzy miesiące). Uwarunkowane jest to koniecznością dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego a także okresu, jaki będzie konieczny do jego realizacji. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu planu postępowania osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu.

Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom”
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach

ul. Zdrojowa 14
32-400 Myślenice
tel. 509 602 467
e-mail: oddzialwsparcia@gmail.com
www.facebook.com/MagicznyDom

ŚDS czynny jest w godzinach 7 – 15

Wymagana dokumentacja:

http://Opinia lekarza psychiatry

  Dostępność