Zrealizowane projekty

Opis projektów

1. Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z upośledzenie umysłowym w Oddziale  Wsparcia przy Zarządzie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Myślenicach,

dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 5

czas realizacji: 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2013r

Kwota dofinansowania (całkowita) 209 395,2 zł

Liczba uczestników: 17 osób

2. „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych”

dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 11

Czas realizacji: 1 kwietnia 2013 – 31 marca 2016

Liczba uczestników: 17 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 20 do 56 lat

Głównym celem działań rehabilitacyjnych było rozwijanie i podtrzymanie posiadanych umiejętności uczestników zajęć, rozwijanie i podtrzymywanie samodzielności w miarę posiadanych możliwości podopiecznego, diagnozowanie potrzeb sfery ruchowej, zapobieganie pogłębianiu dysfunkcji narządu ruchu, usprawnianie fizyczne, psychiczne oraz społeczne osób niepełnosprawnych w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych

Beneficjantami projektu były osoby dorosłe z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną, zamieszkałe na terenie powiatu myślenickiego. Działania terapeutyczne prowadzone były w oparciu o Indywidualne Plany Działań przygotowywane dla każdego uczestnika zajęć, i realizowane poprzez następujące rodzaje zajęć: wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wsparcie rehabilitacyjne, wsparcie terapeutyczne (indywidualne oraz grupowe).

Udział w projekcie przyczynił się do osiągnięcia przez beneficjentów samodzielności na miarę ich możliwości oraz umożliwił aktywne życie, w kontakcie z rówieśnikami, w integracji ze środowiskiem.

Miejscem realizacji był Oddział Wsparcia dla Dorosłych prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Myślenicach.

3. „Otwórzcie przed nami życie”:

dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Czas realizacji : 1 czerwca – 31 grudnia 2013r

Kwota dofinansowania: 49 000zł

Celem zadania publicznego jest wsparcie oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin oraz zaangażowanie lokalnej społeczności we wsparcie osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a co za tym idzie, poprawa jakości życia osób chorych i ich rodzin.

Beneficjentami ostatecznymi zadania są osoby dorosłe, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z różnym stopniem samodzielności ruchowej, członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze (młodzież i osoby dorosłe)

Cel ten zrealizujemy poprzez działania:

1. organizacja systemu wolontariatu domowego

2. Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych – uwzględniających poznanie dziedzictwa kulturowego regionu.

3. Zorganizowanie wyjazdu wypoczynkowego

4.. Realizacja reportażu filmowego promującego dobre praktyki.

4.. „Otwieracie przed nami życie”:

dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2014”

Czas realizacji : 09 lipca 2014 do 31 grudnia 2014r

Liczba uczestników: ok. 300 osób (uczniowie, wolontariusze, osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin)

Celem zadania publicznego było wsparcie oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin oraz zaangażowanie lokalnej społeczności we wsparcie osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a co za tym idzie, poprawa jakości życia osób chorych i ich rodzin.

Beneficjentami ostatecznymi zadania są osoby dorosłe, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z różnym stopniem samodzielności ruchowej, członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze (młodzież i osoby dorosłe)

Cel ten realizowaliśmy poprzez działania:

1. organizacja systemu wolontariatu domowego (spotkania informacyjne w szkołach – 167 osób, szkolenia dla wolontariuszy – 58 osób, wolontariat stacjonarny i domowy 19 osób)

2. Zorganizowanie 4 wyjazdów integracyjnych – uwzględniających poznanie dziedzictwa kulturowego regionu.

3. Zorganizowanie 5 – dniowego wyjazdu wypoczynkowego

4. Realizacja cyklu 5 warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych, członków rodzin i wolontariuszy

5.. Realizacja teledysku „Magiczna kolęda” z osób niepełnosprawnych, członków rodzin i wolontariuszy

5. „Otwieracie przez nami Zycie 2015”:

dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015” oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Czas realizacji : 07 lipca 2015 do 31 grudnia 2015r

Liczba uczestników: ok. 600 osób (uczniowie, wolontariusze, osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin)

Celem zadania publicznego było wsparcie oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin oraz zaangażowanie lokalnej społeczności we wsparcie osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, a co za tym idzie, poprawa jakości życia osób chorych i ich rodzin.

Beneficjentami ostatecznymi zadania są osoby dorosłe, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z różnym stopniem samodzielności ruchowej, członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wolontariusze (młodzież i osoby dorosłe)

Cel ten zrealizowaliśmy poprzez działania:

1. promocja wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna (20 spotkań informacyjne w szkołach – 557 osób,

2. Szkolenia dla wolontariuszy (45 osób)

3. realizacja wolontariatu stacjonarnego i domowego (24 wolontariuszy)

4. Zorganizowanie Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych . W przeglądzie wzięło udział 9 grup, na scenie zaprezentowało się w sumie ponad 100 osób niepełnosprawnych. Na widowni zasiadło ok. 250 osób.

5. Realizacja cyklu 6 warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych, członków rodzin i wolontariuszy

6. Zorganizowanie 4 wyjazdów integracyjnych (osoby członków rodzin i wolontariuszy)

7. Zorganizowanie 4 – dniowego wyjazdu wypoczynkowego

8.. Realizacja reportażu filmowego „Zobacz we mnie człowieka” promującego dobre praktyki.

6. „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w Oddziale  Wsparcia dla dorosłych”

dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 24 na zadania zlecane

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 – 31 marca 2018r

Liczba uczestników: 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną

Miejsce realizacji: Oddział Wsparcia dla Dorosłych,

Celem zadania jest rehabilitacja i wszechstronna aktywizacja dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu powiatu myślenickiego poprzez realizację indywidualnych programów terapeutycznych a także organizację zajęć dziennych w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych zmierzających do osiągnięcia najwyższego poziomu funkcjonowania tych osób, jakości życia i integracji społecznej.

Beneficjantami projektu są osoby dorosłe z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną, zamieszkałe na terenie powiatu myślenickiego. Działania terapeutyczne prowadzone będą w oparciu o Indywidualne Plany Działań przygotowywane dla każdego uczestnika zajęć.