Realizowane Projekty

Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach od dnia 01.04.2022 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Aktywni i samodzielni. Zajęcia rehabilitacyjne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”.

Projekt współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000395/06/D z dnia 10.05.2022 r.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. z tym, że zakłada się trzy okresy realizacji projektu: 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r., 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r. i 31.03.2024 r. -31.03.2025 r..


Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych beneficjentów i/lub wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych do PFRON.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:

 • uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych efektów.

Do udziału w projekcie w pierwszym okresie rozliczeniowym zostało zakwalifikowanych 28 beneficjentów. Lista beneficjentów ostatecznych projektu zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze Stowarzyszenia. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do  projektu. W przypadku rezygnacji beneficjenta  z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z  listy rezerwowej.

Ponieważ projekt będzie  realizowany przez okres 3 lat,  przewidujemy możliwość naboru beneficjentów w następnych okresach, zarówno z utworzonej listy rezerwowej, jak też nowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy osobiście do biura projektu w celu uzyskania szczegółowych informacji, wypełnienia i złożenia dokumentacji zgłoszeniowej.

Miejscem realizacji projektu jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom” prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Myślenicach.

Zajęcia dobywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 – 15 w ciągu całego roku.

Podstawowym celem projektu jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Ponadto będziemy prowadzić terapię, dzięki której osoby z niepełnosprawnością intelektualną rozwiną umiejętności sprawnego komunikowania się i usprawnią swoje funkcjonowanie w różnych rolach społecznych i środowiskach. W projekcie uwzględniliśmy także wsparcie pośrednie dla rodziców lub opiekunów osób uczestniczących w zajęciach w projekcie – zaplanowaliśmy cykl spotkań edukacyjnych i szkoleniowych, mających na celu podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 Beneficjantami projektu będą osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną, zamieszkałe na terenie powiatu myślenickiego. Działania terapeutyczne prowadzone będą w oparciu o Indywidualne Plany Działań przygotowywane dla każdego uczestnika zajęć.

Realizacja I etapu  projektu przez  rehabilitację ciągłą (od poniedziałku do piątku) będzie prowadzona od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2023 r.

W ramach projektu będziemy realizować następujące rodzaje wsparcia:

 • – Wsparcie logopedyczne
 • – Trening komunikacji (PECS – komunikacja alternatywna)
 • – Wsparcie rehabilitacyjne – indywidualne
 • – Trening personalny
 • – Program treningowy
 • – Muzykoterapia
 • Akademia niezależności
 • Szkolenia dla rodziców / opiekunów

Główne cele  zakładane w projekcie:

Cele i sposób realizacji zadań:

1. Podtrzymywanie i rozwijanie sprawności fizycznej, usprawnianie fizyczne zapobieganie niekorzystnym zmianom w narządzie ruchu poprzez indywidualnie realizowany program rehabilitacji,

2. podnoszenie kompetencji społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych poprzez działania z zakresu terapii logopedycznej, aktywizacji ruchowej oraz muzykoterapii.

3. podtrzymywanie, wyrównywanie i rozwijanie zaburzonych procesów emocjonalnych, poznawczych lub funkcjonowania w grupie społecznej poprzez zajęcia terapeutyczne.

4. wzmacnianie poczucia kompetencji, sprawstwa, poczucia własnej wartości poprzez indywidualnie dobrany program terapeutyczny.

5. budowanie społeczności dającej osobom niepełnosprawnym poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, która umożliwi zaspokojenie potrzeb społecznych , kontaktu z rówieśnikami.

6. wzrost motywacji osób niepełnosprawnych do aktywności społecznej poprzez aktywny udział w życiu społecznym w środowisku lokalnym(treningi komunikacyjne poza ośrodkiem, wycieczki, udział w imprezach sportowych)

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra Stowarzyszenia oraz zatrudnieni specjaliści, posiadający doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Całość została zaplanowana w oparciu o badania ankietowe oraz ocenę potrzeb przeprowadzone wśród rodziców osób niepełnosprawnych z Powiatu Myślenickiego oraz opinię kadry Stowarzyszenia.

Zakładane efekty:

Do realizacji projektu zatrudniono wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oddziaływanie projektu będziemy rozpatrywać w kilku płaszczyznach:

 -w stosunku do osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu;

 -w stosunku do rodzin;

 -w stosunku do naszej organizacji;

 -w stosunku do lokalnej społeczności;

W stosunku do uczestników placówki i ich rodzin:

1. poprawa jakości życia 28 osób niepełnosprawnych oraz członków rodzin z nimi zamieszkujących;

2. uzyskanie możliwej autonomii – wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych w życiu osobistym,

3. nabywanie samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się, decydowaniu o sobie, nabywanie kompetencji osoby dorosłej;

4. utrzymanie dobrej formy fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej, w celu zapobiegania naturalnemu obniżaniu się wydolności fizycznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych

5. wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu życia,

6. utrzymanie i rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu, porozumiewania się w formach werbalnych i alternatywnych

7. poprawa sprawności funkcjonowania w codziennym życiu w miejscu zamieszkania, w placówce oraz w środowisku otwartym,

8. rozwój poznawczy (zainteresowanie i rozumienie siebie i otoczenia, związki przyczynowo-skutkowe, przewidywanie i inne przejawy myślenia),

9. rozwój umiejętności sensownego, aktywnego życia fizycznego i duchowego w relacji z rodziną i otoczeniem;

W stosunku do otoczenia:

1. Wzrost samodzielności beneficjentów w wykonywaniu czynności odciąży opiekunów i ułatwi imopiekę oraz codzienną pielęgnację.

2. W celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji beneficjentów konieczne jest ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych na linii dom-placówka dzięki wsparciu edukacyjnemu dla rodziców (podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi)

3. Zespół merytoryczny, który będzie pracował przy realizacji niniejszego projektu, zdobędzie nowe doświadczenia, na bazie których zweryfikujemy formy wsparcia proponowane w następnym okresie realizacji zadania.

4. Usprawnienie komunikacji werbalnej ułatwi środowisku zrozumienie beneficjentów

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące realizowanego projektu można zgłaszać do koordynatora projektu – nr telefonu : + 49 509 602 467


Pierwszy etap projektu

Okres trwania I etapu projektu od dnia 01 kwietnia  2022 roku  do dnia 31.03.2023 r. p.n.  „„Aktywni i samodzielni. Zajęcia rehabilitacyjne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, który realizowany będzie  zgodnie z umową  nr ZZO/000395/06/D z dnia 10.05.2022 r

Projekt współfinansowany :

– z funduszy PFRON w wysokości  – 295 108,86

– własnych Stowarzyszenia  – 3 034,64

Całkowite koszty projektu 299 143,50

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Drugi etap projektu.

Od dnia 01 kwietnia  2023 roku  do dnia 31.03.2024 r realizujemy  II etap projektu . p.n.  „„Aktywni i samodzielni. Zajęcia rehabilitacyjne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, zgodnie z umową  nr ZZO/000395/06/D z dnia 10.05.2022 r

II okres realizacji projektu współfinansowany jest:

– z funduszy PFRON w wysokości  – 338.727,00zł

– własnych Stowarzyszenia  – 3 422,46 zł

Całkowite koszty projektu (I i II okres dofinansowania)  567 035,16zł

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Realizacja II etapu  projektu przez  rehabilitację ciągłą (od poniedziałku do piątku) jest  prowadzona od dnia 01.04.2023r. do dnia 31.03.2024 r.

W ramach projektu będziemy realizować następujące rodzaje wsparcia dla 28 uczestników zajęć:

 • – Wsparcie logopedyczne
 • – Trening komunikacji (PECS – komunikacja alternatywna)
 • – Wsparcie rehabilitacyjne – indywidualne
 • – Trening personalny
 • – Muzykoterapia
 • – Akademia niezależności
 • – Program treningowy
 • – Szkolenia dla rodziców / opiekunów

  Dostępność