Realizowane Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w Oddziale  Wsparcia dla dorosłych”

dofinansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu 24 na zadania zlecane

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2016 – 31 marca 2018r

Kwota dofinansowania w I okresie finansowania: 325 432,80zł

Miejsce realizacji: Oddział Wsparcia dla Dorosłych, os. 1000-lecia 18a, 32-400 Myślenice, tel: 509 602 467, email: oddzialwsparcia@gmail.com

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja dla beneficjentów odbywać się będzie poprzez zgłoszenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela do udziału w projekcie do Oddziału Wsparcia dla Dorosłych lub Zarządu Koła PSOUU w Myślenicach.

Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokonuje Zespół Kwalifikacyjny powołany przez koordynatora. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciel Zarządu Koła PSOUU, przedstawiciel Zespołu terapeutycznego i koordynator projektu. Decyzje Zespołu Kwalifikacyjnego są protokołowane i zatwierdzane przez koordynatora projektu.

Beneficjent lub jego opiekun jest zobowiązany do przestawienia dokumentów (np. posiadanych opinii, orzeczeń lekarskich innych) a także wypełnienie ankiety, określającej poziom sprawności i umiejętności osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty niezbędne do udziału w projekcie:

1. Deklaracja udziału w projekcie

2. Ankieta rekrutacyjna (wzór)

3. Ankieta „Moje dziecko” (wzór)

4. Kopia orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

5. Zaświadczenie lekarza internisty (wzór) ostanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór)

7. Opinia psychiatry / neurologa – dla osób pozostających w leceniu specjalistycznym (wzór)

8. Karta zleceń rehabilitacyjnych (wzór)

Kryteria doboru beneficjentów:

– osoba nie pobierająca nauki;

-upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

– orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

-brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach (zaświadczenie).

-miejsce zamieszkania /ewentualne preferencje dla osób z rodzin wielodzietnych i ubogich zamieszkujących tereny

wiejskie/.

– osoby objęte wsparciem statutowym.

W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż liczba miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie przez beneficjenta (np. sytuacje losowe, zmiana miejsca zamieszkania) Zespół

Kwalifikacyjny będzie podejmował decyzję o włączeniu do projektu kolejnej osoby z listy rezerwowej, o ile będzie ona mogła osiągnąć cele projektu.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 1. wsparcie rehabilitacyjne – indywidualne

 2. wsparcie rehabilitacyjne – grupowe

 3. wsparcie psychologiczne

 4. wsparcie logopedyczne

 5. trening umiejętności praktycznych

 6. artetrapia – zajęcia plastyczne

 7. arteterapia – muzykoterapia

 8. arteterapia – biblioterapia z formami teatralnymi

 9. akademia umiejętności

 10. aktywizacja społeczna

 11. program aktywności Knill’ów

 12. Program ruchu rozwijający wg W.Sherborne

 13. wsparcie opiekuńcze

Aktualności:

1 kwietnia 2016r odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej do projektu.

Do 1 kwietnia 2016r deklaracje udziału w projekcie złożyło 20 osób (deklarację składał kandydat lub jego przedstawiciel ustawowy). Dokumenty wymagane do kwalifikacji złożyło 17 osób.

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej kandydaci spełniający kryteria kwalifikacji (łącznie 17 osób) zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych”

3 osoby nie złożyły pełnej dokumentacji. Osobom zainteresowanym udziałem w projekcie wyznacza się termin uzupełnienia wymaganych dokumentów do 30 czerwca 2016. W momencie złożenia pełnej dokumentacji Koordynator projektu zwoła posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.

30 czerwca 2016r odbyło się II posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej.

Do 30 czerwca 2016r 3 osoby, które wyraziły chęć przystawienia do udziału w projekcie uzupełniły brakującą dokumentację (deklarację składał kandydat lub jego przedstawiciel ustawowy)

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej w/w kandydaci spełniający kryteria kwalifikacji (łącznie 3 osoby) zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych w Oddziale Wsparcia dla Dorosłych”