Zapytanie ofertowe – ”Przebudowa byłego Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego, i adaptacja na potrzeby utworzenia Ośrodka szansy i rozwoju życia społecznego osoby niepełnosprawnej intelektualnie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Myślenicach zwraca się z prośba o złożenie oferty na realizację zadania

opracowanie wniosku i analizy finansowej projektu pn:

”Przebudowa byłego Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego, i adaptacja na potrzeby utworzenia Ośrodka szansy i rozwoju życia społecznego osoby niepełnosprawnej intelektualnie”

planowanego do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

– usługi doradcze,

– opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka projektu zgodnie ze szczegółowymi wymogami w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WM,

– wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu w systemie e-RPO wraz z załącznikami ( koszt niekwalifikowalny)

– opracowanie montażu finansowego zapewniającego pokrycie całości kosztów przedsięwzięcia dla kilku proponowanych projektów inwestycyjnych krajowych i UE oraz wypełnienie wniosku i aplikacją projektu,

– oferta powinna uwzględniać wszelkie niezbędne korekty wniosku o dofinansowanie, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

– kompleksowe zarządzanie projektem, monitoring poszczególnych etapów projektu

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia dotycząca realizacji przygotowywanego projektu musi być zgodna z dokumentacją konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

2. Warunki udziału w postępowaniu – wymagania:

2.1 posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek będzie oceniany na podstawie oświadczenia w zakresie spełnia / nie spełnia;

2.2 posiadanie wiedzy i doświadczenia – posiada doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej jednego zamówienia analogicznego w zakresie przedmiotu zamówienia – warunek będzie oceniany na podstawie oświadczenia w zakresie spełnia / nie spełnia; Ilość przygotowanych dokumentacji lub studium wykonalności dla projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym obejmujących swoim zakresem projekty rewitalizacji, w zakresie spełnia/nie spełnia

 1. Termin realizacji zamówienia:

  10 dni przed datą zamknięcia konkursu

 1. Kryterium oceny ofert stanowi : cena 100%

 2. Sposób przygotowania oferty.

 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta co powinno wynikać z załączonych do oferty kopi dokumentów np. KRS lub upoważnienia.

 2. ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 03.02.2017 do godziny 13.00 w formie

mailem na adres: psouu@myslenice.net.pl

pocztą lub osobiście, na adres Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach, 32-400 Myślenice ul. Zdrojowa 119, w tym przypadku decyduje data złożenia oferty w sekretariacie.

 1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy

 1. Zapłata za przedmiot umowy:

Płatna po przekazaniu dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia (21 dni od dnia otrzymania faktury i odbiorze dokumentacji potwierdzonej protokołem jej odbioru)

 1. Załączniki:

 1. Formularz oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA

dotycząca opracowania wniosku i analizy finansowej projektu pn: ”Przebudowa byłego Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego, i adaptacja na potrzeby utworzenia Ośrodka szansy i rozwoju życia społecznego osoby niepełnosprawnej intelektualnie, planowanego do realizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Pełna nazwa i adres Wykonawcy (Oferenta):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………

KRS:…………………………………………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym nie wnoszę do nich zastrzeżeń,

 2. Cena ryczałtowa za realizację usługi wynosi brutto ………………………… zł słownie: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….

co stanowi kwotę netto …………………………….. zł,

Na powyższą kwotę składają się następujące elementy:

Zakres

Cena brutto

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie

Czynności techniczne polegające na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu

 1. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od daty zamknięcia konkursu.

 2. Akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym,

 3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 3 zapytania ofertowego nr z dnia …………….r.:

 • posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadam wiedzę i doświadczenie – posiadam doświadczenie w zakresie:

Lp.

Zamawiający

Tytuł projektu

1

2

Ilość przygotowanych dokumentacji lub studium wykonalności dla projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym obejmujących swoim zakresem projekty rewitalizacji

………. szt.

 • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na prawidłowe wykonanie zamówienia.

…………………………………………………………………………………….data i popis wykonawcy – zleceniobiorcy