Myślenice: Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach Etap II

Numer ogłoszenia: 262928 – 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187266 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach, os. 1000-lecia 18a, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 452 44 15, faks 12 452 44 15.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: stan wykończeniowy, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacja wewnętrzna gazu, instalacja grzewcza wraz z kotłownią gazową, instalacje wewnętrzne wody do celów użytkowych, instalacje wody do celów p.poż, instalacje kanalizacyjne, instalacja solarna, kanalizacja deszczowa dla budynku, instalacje sanitarne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo – Budowlany Marian Sikora, oś. Niwa 103 a, 34-400 Nowy Targ, oś. Niwa 103 a, 34-400 Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2235357,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1631936,95
  • Oferta z najniższą ceną: 1631936,95 / Oferta z najwyższą ceną: 1822013,37
  • Waluta: PLN.

    Dostępność