Ważna Informacja !!!

Na wniosek Dyrektora OREW decyzją Zarządu PSONI Koło w Myślenicach z dnia 25.03.2020r

Informujemy że:

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, a co się z tym wiąże ryzykiem rozpowszechniania się wirusa COVID-19, jak również w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków OREW (WWRD) w oparciu o §2 ust. 3 pkt. 2 i 3, §4 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r., 410) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) decyzją Zarządu Koła PSONI w Myślenicach z dnia 25 marca 2020r. następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na dalszy okres tj. od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r.
Nauczyciele udzielają rodzicom oraz wychowankom OREW wsparcia terapeutycznego. W związku z tym należy:
• utrzymywać stały kontakt telefoniczny z rodzicami wychowanków,
• udzielać teleporad oraz konsultacji w zakresie prowadzonej terapii w warunkach domowych,
• informować Dyrektora/zastępcę Dyrektora o ewentualnych sytuacjach w domu wychowanków wymagających dodatkowych działań,
• nauczyciele są zobowiązani do poinformowania rodziców o możliwości korzystania z propozycji porad i konsultacji w zakresie terapii: logopedycznej, psychologicznej i usprawniania ruchowego (propozycje zajęć fizjoterapeutycznych oraz WF-u podawane są codziennie na stronie Ośrodka www.psonimyslenice.pl)
Kadra OREW zobowiązana jest do kontaktów między członkami Zespołów Terapeutycznych w celu koordynowania wsparcia terapeutycznego dla wychowanków .w zakresie pracy zdalnej prowadzonych zajęć (edukacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, logopedycznych, psychologicznych, usprawniania ruchowego i terapii w ramach WWRD). Jednocześnie zobowiązuje się pracowników do przesyłania materiałów w formie elektronicznej na adres: agnieszka.mr@wp.pl natomiast sprawozdania tygodniowe z przebiegu prowadzonych zajęć proszę kierować na adres: agnieszka.szenfeld@psonimyslenice.pl
Proszę śledzić pojawiające się informacje na stronie internetowej PSONI (www.psonimyslenice.pl jak również poinformować o tym rodziców).
Przypomina się wszystkim pracownikom, że w godzinach od 8.00 do 15.00 w ramach pracy zdalnej prowadzonej w domu pozostają do dyspozycji Dyrektora (stały kontakt telefoniczny).
O dalszych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.

Do wiadomości Kadra OREW.

Informujemy rodziców, że Ośrodek jest czynny codziennie od godz: 8:00 do 14:00

    Dostępność