Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Koła w dniu 23-04.2015

Myślenice, dnia 23.03.2015 r.

Szanowni Państwo

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Myślenicach

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach uprzejmie zawiadamia, że dnia 23 kwietnia 2015 r. odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Koła.

Zebranie obędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przy ul. M.J. Piłsudskiego 20 o godzinie 930.

Prosimy o obecność!

W przypadku gdy, liczba obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby członków, drugi termin Walnego Zebrania Członków Koło w Myślenicach ustala się na godzinę 1000.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad.

 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

 5. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.

 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za rok 2014

 8. Informacja Zarządu Koła z działalności w okresie kadencji.

 9. Sprawozdanie finansowe Koła za rok 2014

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami; głosowanie nad przyjęciem.

 12. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

 13. Przerwa.

 14. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).

 15. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).

 16. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.

 17. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

 18. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

 19. Przerwa.

 20. Ogłoszenie wyników wyborów.

 21. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu Koła.

 22. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

 23. Zamknięcie obrad.

Obecność Członków jest obowiązkowa.

Członek nie może być zastępowany przez żadną inną osobę.

Egzemplarz protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła PSOUU w Myślenicach, które odbyło się 9 kwietnia 2014 r. będzie wyłożony do wglądu przy stole prezydialnym.

Załączniki:

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła PSOUU w Myślenicach.

Do wglądu w siedzibie Koła:

 1. Uchwała Nr 6/2015 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków,

 2. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków,

 3. Sprawozdanie z działalności Koła za rok 2014,

 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2014,

 5. Opinia biegłego rewidenta,

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Koła

Paweł KarniowskI


  Dostępność