Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy

6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W tym dniu wielu specjalistów dokonuje

bezpłatnych konsultacji. Głównym celem jest zachęcenie rodziców, aby nie zwlekali z wizytą

ulogopedy gdy tylko zauważą, że ich dziecko ma problem z mówieniem.

Kim jest logopeda?

Logopeda jest osobą, która uczy rozumieć mowę i mówić.

Jakie ma zadania?

Logopeda dokonuje oceny sprawności pokarmowej i oddechowej dziecka, sprawności

narządów artykulacyjnych, możliwości komunikacyjnych, poziomu rozwoju mowy, rozumienia

mowy jak i umiejętności mówienia. Specjalista ustala indywidualny plan terapii logopedycznej

dla danego dziecka i systematycznie go realizuje. Współpracuje ściśle z rodziną. Pomaga

w wyborze odpowiednich metod pracy, udziela wskazówek rodzicom, kieruje ich do

innych specjalistów np. neurologa, laryngologa, ortodonty, foniatry, itp.

Logopeda podejmuje szereg działań terapeutycznych, aby usprawnić rozwój dziecka. Praca

logopedy opiera się na następujących założeniach.

– każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia i braki;

– sprawność ruchowa, rozwój umysłowy, dojrzałość społeczna dziecka ulegają poprawie

w wyniku oddziaływań stymulujących, korektywnych, kompensacyjnych, uwarunkowanych

czynnikami indywidualnymi i społecznymi;

– wczesne rozpoczęcie wspomagania rozwoju zapewnia lepsze rezultaty w rozwoju

psychofizycznym dziecka;

– zapewnienie dzieciom wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

Program terapii logopedycznej zawiera:

1. Stymulację rozwoju poszczególnych odruchów niemowlęcych, istotnych podczas nauki karmienia.

2.  Terapię karmienia (naukę prawidłowych czynności pokarmowych i oddechowych).

3. Rozwój mowy.

4. Rozwój zabawy a rozwój mowy.

5. Rozwój mowy, a terapia wad wymowy.

6. Rozwój spostrzegania wzrokowego oraz wczesnej nauki czytania sylabami.

7. Rozwój spostrzegania słuchowego.

8. Rozwój sprawności manualnej oraz nauki pisania.

Specjalista w swojej pracy korzysta z wielorakich metod pracy logopedycznej, często

modyfikowanych i dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka.

Do metod pracy, które mają zastosowanie w naszym ośrodku, należą:

  1. Ćwiczenia wstępne mające na celu rozwój mowy:

– integracja odruchów twarzy;

– mioterapia (masaż twarzy);

– terapia karmienia z diagnozą funkcji pokarmowych;

2. Sposoby stymulacji rozwoju komunikacji niewerbalnej:

– zabawy paluszkowe;

– baraszkowanie;

– programy aktywności Knillów;

– stymulacja polisensoryczna;

– metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji ( PCS, PECS, proste gesty, Makaton,

Cyber-Oko, komunikator z PCS).

3. Sposoby stymulacji rozwoju komunikacji werbalnej, w tym ćwiczenia ortofoniczne

doskonalące  i usprawniające wymowę  :

– ćwiczenia oddechowe;

-ćwiczenia narządów artykulacyjnych;

– ćwiczenia fonacyjne- onomatopeje;

– ćwiczenia logorytmiczne;

– ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny:

– zabawy słowne;

– Programowanie języka;

– gesty wizualizacyjne;

– Manualne Torowanie Głosek;

– pamiętnik dziecka – dzienniczek wydarzeń

4. Sposoby stymulacji rozwoju czytania i pisania:

 – metoda sylabowa;

– czytanie programowane;

– ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichowej;

5. Inne sposoby:

– muzykoterapia;

– Biofeedback;

– kinesiotaping logopedyczny

– elektrostymlacja

Terapię logopedyczną naszych wychowanków wspomaga narzędzie jakim jest kinesiotaping

logopedyczny oraz elektrostymulacja.

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem wspierającym terapię logopedyczną, zarówno

u dzieci jaki i u dorosłych.

Wskazania do plastrowania:

– obniżone napięcie mięśniowe, osłabiona praca mięśni artykulacyjnych (np. u pacjentów

z MPD, z zespołami genetycznymi, po podcięciu wędzidełka podjęzykowego, itd.);

– nadmierne ślinienie (np. u pacjentów po udarach, itp.);

– niespionizowany język;

– seplenienie międzyzębowe i boczne;

– bruksizm (zgrzytanie zębami);

– spastyka i zaburzenia w pracy stawu skroniowo – żuchwowego (np. u pacjentów z MPD, z SLA, itp.);

– zaburzenia funkcji prymarnych oddychania, połykania, żucia);

– porażenia nerwu twarzowego.

Przeciwwskazania:

– naklejanie taśm w miejscu zmian nowotworowych;

– stany zapalne i infekcje skóry, trądzik;

– otwarte rany;

– alergie;

Ważne jest aby plastrowanie odbywało się systematycznie z odpowiednimi przerwami.

Elektrostymulacja to nowoczesna metoda wspomagająca terapię logopedyczną. Zabieg polega

na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie.  

Wskazania do zabiegu:

– dyzartria;

– mowa nosowa;

– problemy z połykaniem;

– ksztuszenie podczas jedzeniai picia;

– stan po operacji rozszczepu warg i podniebienia;

– niedosłuch;

– ślinienie, zaburzenia stawów skroniowo – żuchwowych;

Przeciwwskazania:

– silna arytmia serca;

– epilepsja;

– aktywny nowotwór złośliwy;

– stymulacja w okolicy klatki piersiowej u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca;

– nieuregulowane nadciśnienie;

– ciąża;

– występowanie zmian skórnych;

– gorączka;

Należy pamiętać, że zarówno kinesiotaping jak i elektrostymulacja jest elementem

wspomagającym terapię logopedyczną. Sama w sobie nie zastąpi intensywnej pracy, w postaci

ćwiczeń wskazanych przez logopedę.

Więcej informacji na temat elektrostymulacji oraz kinesiotapingu u naszych logopedów

    Dostępność